Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.05.2022
Z ostatniej chwili arrow HONOROWI OBYWATELE

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Honorowa Kapituła Miasta Drukuj
Wpisał: Tatiana Kaźmierkiewicz, Karolina Kowalska   
11.10.2010

Honorowa Kapituła Miasta Kowalewa Pomorskiego powoływana jest w drodze uchwały Rady Miejskiej z dnia 10.04.99. Działa na podstawie §35-37 i §78-80 Statutu Gminy z dnia 30.12.02 z późn zm. Szczegółowe zasady funkcjonowania Kapituły normuje ponadto jej Regulamin.

Członkami Honorowej Kapituły są: Irena Bazanowska, Józef Szumski, Mieczysław Domarecki, Edward Musiał, Jacek Olszewski i Zdzisław Oskroba. Do grona tego zaliczali się również nieżyjący już: Daniela Lewandowska (zm. 18.05.2002r.), Zygmunt Żuławski (zm. 29.07.2009 r.).

kapitula_04_11_10_10.jpg
kapitula_05_11_10_10.jpg

Na każdym posiedzeniu Kapituła wybiera ze swego grona przewodniczącego posiedzenia, a jej uchwały zapadają większością 2/3 głosów. Obrady odbywają się z wyłączeniem jawności, zaś członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania tajemnicy obrad.

Kapitule przysługuje prawo występowania do Rady Miejskiej z inicjatywą nadania bądź pozbawienia honorowego obywatelstwa, jak również prawo zasięgania opinii od instytucji, organizacji i osób, w zakresie rozpatrywanych wniosków. W posiedzeniach Kapituły mają prawo również brać udział Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.

Za obsługę administracyjną Kapituły odpowiada Biuro Rady Miejskiej i to ono przyjmuje wnioski do Kapituły, a także prowadzi Księgę Honorowych Obywateli Gminy.

Nadanie honorowego obywatelstwa odbywa się w drodze uchwały Rady Miejskiej podjętej na wniosek Honorowej Kapituły Miasta Kowalewa Pomorskiego. Tytuł ten nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Kowalewo Pomorskie. Nadanie tytułu następuje na uroczystym posiedzeniu Rady, natomiast osoba uhonorowana nabywa głos doradczy na posiedzeniach Rady Miejskiej – z wyjątkiem stałych mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie. Uchwała o nadaniu honorowego obywatelstwa podawana jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dotychczas Honorowe Obywatelstwo Gminy Kowalewo Pomorskie nadano poniżej wspomnianym osobom: 

kapitula_09_11_10_10.jpg

kapitula_23_11_10_10.jpg1. Święty Jan Paweł II – ustanowiony Honorowym Obywatelem Gminy Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/161/99 z dnia 11.11.1999 r.

Jan Paweł II - Karol Józef Wojtyła, urodził się 18.05.1920 r. w Wadowicach, zmarł 02.04.2005 r. w Watykanie. Jest postacią, której ze względu na jej fenomen, nie trzeba przybliżać nikomu. Z uwagi na to właśnie, sylwetka Ojca Świętego Jana Pawła II zostanie przedstawiona w wielkogabarytowym skrócie.

Jan Paweł II to nie tylko polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, kawaler Orderu Orła Białego i papież od 16.10.1978 r. do 02.04.2005 r. Jan Paweł II to również poliglota, aktor, dramaturg i pedagog. Jest Honorowym Obywatelem bardzo wielu miast.

13 maja 2005 roku papież Benedykt XVI skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i ogłosił, że nie widzi przeszkód, aby proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się NATYCHMIAST, bez zachowania wymaganego pięcioletniego okresu. Formalnie proces rozpoczął się 28 czerwca 2005 roku, kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. W dniu 1 maja 2011 roku nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI, uroczystą mszę koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata. Kanonizacja Jana Pawła II odbyła się 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie, na Placu Świętego Piotra, podczas której papież Polak, został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego. Jan Paweł II został kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfikacji. 

2. Śp. Jan Łęgowski - Honorowe Obywatelstwo Gminy Kowalewo Pomorskie zostało Mu nadane uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/294/01 z dnia 08.06.2001 r.

Urodził się 08.03.1920 r. w Kowalewie Pomorskim. Po wielu latach żołkapitula_02_11_10_10.jpgnierskiej tułaczki osiadł początkowo w Wielkiej Brytanii, a następnie w szwajcarskim Pfeffingen. Od lat prowadził działalność charytatywną, z której część środków przekazywał do rodzinnego Kowalewa.

Dotacje Jana Łęgowskiego umożliwiły dofinansowanie zakupu karetek pogotowia ratunkowego oraz wyposażenie boiska szkolnego. Środki finansowe, które przekazywał do Szkoły Podstawowej w Kowalewie, przeznaczane były na zakup podręczników, odzieży i żywności dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Honorowy Obywatel Gminy Kowalewo Pomorskie regularnie odwiedzał Polskę i rodzinne Kowalewo. Zmarł 26 listopada 2011 roku mając 91 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 grudnia 2011 roku. Dla osób, które nie mogły osobiście oddać hołdu w Szwajcarii, w tym samym czasie w kościele pw. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim odbyła się msza święta w intencji śp. Jana Tomasza Łęgowskiego. Po mszy świętej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury została wyłożona księga kondolencyjna.

3. Śp. Ksiądz Kanonik Franciszek Ksawery Okroy – pośmiertnie ustanowiony Honorowym Obywatelem Gminy Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/294/01 z dnia 08.06.2001 r.

Urodził się 16.01.1908 r. w Miszewie k/Żukowa. W 1950 r. uzyskał tytuł mgr teologii na UJ w Krakowie i mgr filozofii na UMK w Toruniu. Od 1963 r. był proboszczem parafii w Kowalewie Pom., a od 1964 r. dziekanem golubskim. W Kowalewie pracował do 1989 r., po czym przeszedł na emeryturę i osiadł w swej rodzinnej parafii Żukowo, gdzie po długiej chorobie zmarł w 1993 r. Na szczególną uwagę zasługuje Jego dbałość o sprawy parafii i zabytkową świątynię, jej wystrój oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem (nowy strop, konserwacja dachu itd.). 

kapitula_01_11_10_10.jpg4. Śp. Stanisław Dąbkowski – w uznaniu Jego szczególnych zasług pośmiertnie nadano Mu Honorowe Obywatelstwo Gminy Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/132/04 z dnia 11.11.2004 r.

Urodził się 05.02.1924 r. w Kowalewie Pomorskim. Przewodniczył budowie drogi we wsi Martyniec, był aktywnym członkiem Kółka Rolniczego w Kowalewie Pom. i mężem zaufania Cukrowni Chełmża. W latach 1960-1970 był ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu, w latach 80-tych z kolei Prezesem ZSL w Kowalewie Pomorskim. W 1984 r. był delegatem na IX Kongres ZSL, na którym został wybrany członkiem Prezydium. Był również członkiem Prezydium władz wojewódzkich ZSL. W 1987 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 1995 r. medal pamiątkowy za zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa. Wszystko to świadczy o tym, iż był On zapalonym społecznikiem. 

kapitula_19_11_10_10.jpg

5. Siostra Monika – Teresa Gojtowska – ustanowiona Honorowym Obywatelem Gminy Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/179/08 z dnia 11.11.2008 r.

Urodziła się 09.01.1930 r. w Leszczynkach, na Kaszubach. Podczas pracy w Szpitalu Powiatowym w Kartuzach po raz pierwszy zetknęła się z Siostrami Elżbietankami. Pierwsze śluby złożyła w dniu 16.08.1950 r., natomiast kolejne, a zarazem ostateczne w dniu 25.08.1955 r.

Do Kowalewa przybyła w 1958 r. i początkowo pracowała w charakterze pielęgniarki. W czasie stanu wojennego rozdawała dary napływające z zagranicy. Od 1991 r. przez 3 lata prowadziła lekcje religii w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. Obecnie, od wielu lat bezinteresownie dba o szaty liturgiczne i służy w tutejszym kościele. W dniu 12.09.2010r. uroczyście świętowała 60 rocznicę złożenia Ślubów Zakonnych. Siostra Gojtowska jest lokalnie bardzo dobrze znana jako osoba niezwykle sumienna, bezinteresowna, oddana i skromna. 

Kowalewiacy nie zapominają o swoich Honorowych Obywatelach.
Każdej osobistości w ciągu roku oddajemy hołd.

Siostra Monika zawsze otrzymuje życzenia imieninowe, zaś w każdą rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II, śp. Franciszka Ksawerego Okroy`a oraz śp. Stanisława Dąbkowskiego zapalane są znicze i składane wiązanki kwiatów. W rocznicę śmierci śp. Jana Tomasza Łęgowskiego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim zamieszczane jest wspomnienie o Nim.


kapitula_16_11_10_10.jpg

Imieniny siostry Moniki  

kapitula_22_11_10_10.jpg

Śp. Jan Łęgowski  

kapitula_15_11_10_10.jpg

Hołd dla Świętego Jana Pawła II 

kapitula_11_11_10_10.jpg

Śp. Franciszka Ks. Okroy

 

kapitula_08_11_10_10.jpg

Śp. Stanisława Dąbkowskiego 

Niezapomniane wydarzenia w hołdzie Honorowym Obywatelom Miasta

50 lat pobytu w Kowalewie Pom. W 2008 siostra Monika świętowała 50 lecie pobytu w Kowalewie.

kapitula_03_11_10_10.jpg
kapitula_06_11_10_10.jpg

Wizyta i hołd. W dniu 13 marca 2010 Burmistrz Miasta oraz siostra zakonna Honorata złożyli kwiaty na grobie ks. Franciszka Ks. Okroy`a w rodzinnym Żukowie

kapitula_14_11_10_10.jpg
kapitula_13_11_10_10.jpg

Hołd. W dniu 12 czerwca 2010 Burmistrz Miasta, Chór 730-lecia Kowalewa oraz siostra zakonna Honorata złożyli kwiaty na grobie ks. Franciszka Ks. Okroy`a w rodzinnym Żukowie oraz zamocowali tablicę pamiątkową informującą o nadaniu proboszczowi Kowalewa honorowego tytułu.

kapitula_21_11_10_10.jpg
kapitula_17_11_10_10.jpg

80 urodziny naszej siostry Moniki W dniu 9 stycznia 2010 zaśpiewaliśmy STO LAT naszej siostrze Monice.

kapitula_10_11_10_10.jpg
kapitula_12_11_10_10.jpg

60 rocznica ślubów zakonnych siostry Moniki W dniu 12 września 2010 Honorowy Obywatel Miasta świętowała 60 rocznicę zaślubin z Bogiem  

kapitula_19_11_10_10.jpg
kapitula_18_11_10_10.jpg

Wizyta Jana Łęgowskiego w Polsce W dniu 1 października 2010r. Honorowy Obywatel Miasta wraz z rodzina spotkał się z Burmistrzem Miasta Andrzejem Grabowskim, pracownikami biura rady miejskiej oraz p. Marią Krużycką. Pan Jan wspominał co zmieniło się od Jego ostatniego pobytu, natomiast Burmistrz Miasta wręczył Mu na pamiątkę książkę innego Honorowego Obywatela śp. ks. Franciszka Ksawerego Okroy`a. Później było wspólne zwiedzanie miasta w tym m.in. Centrum Rekreacji i Sportu.

kapitula_22_11_10_10.jpg
kapitula_20_11_10_10.jpg

Pożegnanie Honorowego Obywatela Kowalewa Pomorskiego.

Doczekawszy pięknego wieku 91 lat odszedł od nas Jan Tomasz Łęgowski- Honorowy Obywatel Kowalewa Pomorskiego Odszedł cicho, otoczony miłością najbliższych w dniu 26 listopada w szwajcarskim mieście Pfeffingen, gdzie mieszkał ostatnie 42 lata życia.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 grudnia br. Dla osób, które nie mogły osobiście oddać hołdu w Szwajcarii, w ty samym czasie w kościele p.w. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim odbyła się msza święta w intencji śp. Jana Łęgowskiego. Msza święta celebrowana przez Proboszcza Ryszarda Kobierowskiego Dziekana Dekanatu Kowalewskiego zgromadziła tłumy Kowalewiaków. Udział sztandarów (gminny, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Publiczne z Kowalewa Pom.) nadał uroczystości wyjątkowy charakter. Wśród gości można było zauważyć polskich członków rodziny śp. Jana, radnych, sołtysów i dyrektorów szkół. Była także Honorowa Obywatelka siostra Monika Gojtowskia i rodzina nieżyjącego także Honorowego Obywatela śp. Stanisława Dąbkowskiego. Bardzo widoczna była młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej, którą szczególnie upodobał sobie śp. Jan.

Swoimi wspomnieniami, w większości bardzo osobistymi podzielili się Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Benedykt Mroziński. Przedstawiając historię życia śp. Jana Łęgowskiego, szczególnie wojennej tułaczki i sentymentu do rodzinnego Kowalewa Burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał bezinteresowność Jego postępowania. 

honorowa_kapitula_01_02_01_12.jpg

honorowa_kapitula_02_02_01_12.jpg 

Odwiedziny u naszej Siostry Moniki. - 5 październik 2013r.

 


Jubileusz 65-lecia Siostry Moniki


 

Młodzież na grobie Honorowego Obywatela Kowalewa

Młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim wraz nauczycielami i dyrektorem Renatą Faluta Kaszubowska odwiedziła zaprzyjaźnioną placówkę w Somoninie. Jej patronem również jest św. Jan Paweł II. Placówka zlokalizowana jest w pobliżu wsi Żukowo, gdzie urodził się i zmarł Honorowy Obywatel Kowalewa śp. Franciszek Ksawery Okroy. Uczniowie i ich wychowawcy złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz na grobie kapłana. Wizyta młodzieży zbiegła się z XV rocznica nadania tytułu Honorowego Obywatela ks. Franciszkowi.

Bardzo dziękuję młodym ludziom, że nie tylko myślą o swojej przyszłości, ale także o przeszłości swojej Małej Ojczyzny. Zapewne nie pamiętają ks. Franciszka, który długie lata był proboszczem kowalewskiej parafii, a cenią sobie tradycję i patriotyzm. Dziękuję również pedagogom za zachęcanie uczniów do angażowania się w patriotyczne projekty.- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Kowalewskie gimnazjum współpracuje z dwiema szkołami, które połączył wspólny patron. Oprócz Somonina, z którym współprace nawiązano w 2012r jest jeszcze Syców z którym nawiązano kontakty w 2009r. Nawiązywanie współpracy zawsze następuje z inicjatywy uczniów i ich pedagogów. Obie szkoły rewizytowały kowalewskich gimnazjalistów.

Śp. Ksiądz Kanonik Franciszek Ksawery Okroy - pośmiertnie ustanowiony Honorowym Obywatelem Gminy Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/294/01 z dnia 08.06.2001 r.

Urodził się 16.01.1908 r. w Miszewie k/Żukowa. W 1950 r. uzyskał tytuł mgr teologii na UJ w Krakowie i mgr filozofii na UMK w Toruniu. Od 1963 r. był proboszczem parafii w Kowalewie Pom., a od 1964 r. dziekanem golubskim. W Kowalewie pracował do 1989 r., po czym przeszedł na emeryturę i osiadł w swej rodzinnej parafii Żukowo, gdzie po długiej chorobie zmarł w 1993 r. Na szczególną uwagę zasługuje Jego dbałość o sprawy parafii i zabytkową świątynię, jej wystrój oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem (nowy strop, konserwacja dachu itd.). 
_dsc0251.jpg dsc_0351.jpg
dsc_0352.jpg dsc_0353.jpg
dsc_0355.jpg dsc_0359.jpg


Oddaliśmy hołd Honorowym Obywatelom Gminy

Społeczeństwo gminy Kowalewo Pomorskie w dniu 25 listopada br., w czasie uroczystej mszy świętej oddało hołd 5 zasłużonym osobom, które wpisały się w naszą lokalną historię przez co otrzymały tytuł Honorowego Obywatela Gminy. Są to: siostra Monika Teresa Gojtowska, śp. Jan Paweł II, śp. Jan Tomasz Łęgowski, śp. Franciszek Ksawery Okroy i śp. Stanisław Dąbkowski.


Z wizytą w Żukowie: W dniu 29 lipca 2017r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie wizytował kaszubskie Żukowo. Głównym celem było spotkanie druhów ochotników z czterech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko- pomorskiego i warmińsko- mazurskiego. Pobyt w Żukowie to również obowiązkowa wizyta na grobie Honorowego Obywatela Kowalewa Pomorskiego śp. Franciszka Ksawerego Okroy. Od nadania tego znamienitego tytułu jest to już czwarta wizyta włodarza w tym wyjątkowym miejscu. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oddał hołd, złożył kwiaty i znicz. Tradycją naszą jest również coroczne składanie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pracę ks. proboszcza w parafii p.w. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim.
w_wyzyta_w_zukowie_1_08_17_01.jpg
 w_wyzyta_w_zukowie_1_08_17_02.jpg
 w_wyzyta_w_zukowie_1_08_17_03.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!