Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 15.08.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wyjaśnienia dotyczące nazewnictwa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wyjaśnienia dotyczące nazewnictwa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Drukuj
Wpisał: Ewa Bąk Sekretarz Gminy   
20.05.2011

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi właściwego nazewnictwa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) „jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terenie tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej". Dotyczy to sytuacji, w której siedziba organów gminy, a więc rady i burmistrza, znajduje się w miejscowości mającej statut miasta.

 

Ponadto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1319 z póź. zm.) ustawodawca w załączniku nr 6 określił wzory blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisów w organach samorządu gminy. W pkt. III załącznika pn. „Gmina, w której Rada Gminy znajduje się w mieście położonym na terenie tej gminy" została ustalona treść wzoru pieczęci nagłówkowej. Ze wzoru tego wynika, że prawidłową nazwą urzędu w gminach miejsko-wiejskich jest nazwa „Urząd Miejski" i pieczęć z nazwą o tej treści należy stosować.

W obowiązującym stanie prawnym nie jest dopuszczalne używanie nazwy „Rada Miasta i Gminy", „Burmistrz Miasta i Gminy" czy „Urząd Miasta i Gminy". Takowe jednostki istniały do dnia 1 stycznia 1992 r. i zostały zniesione na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 r. w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib (Dz. U. Nr 87, poz. 397).

Kowalewo Pomorskie zgodnie z § 44 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 1975r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw ma status miasta.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych jednostki podziału terytorialnego państwa stopnia podstawowego (miasta, gminy), istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, zachowują dotychczasową nazwę, obszar, granice i siedzibę władz.

Siedziba władz znajduje się w Kowalewie Pomorskim, czyli mieście położonym na terytorium gminy Kowalewo Pomorskie i wobec czego zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym jest Burmistrz Miasta, który wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu, który nosi nazwę Urząd Miejski.


Z poważaniem

 

Sekretarz Gminy

Ewa Bąk

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!