Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z nadejściem zimy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z nadejściem zimy Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
17.01.2014

odsniezanie_17_01_2014.jpgW związku z nastaniem okresu zimowego przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjęty uchwałą nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 roku, nakłada szereg obowiązków na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zimowego chodników przylegających do nieruchomości.

Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Natomiast chodnik położony wzdłuż nieruchomości to teren służący dla ruchu pieszego, położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zgodnie z prawem na właścicielu nieruchomości ciąży ustawowy obowiązek dbania o estetykę nieruchomości oraz o bezpieczeństwo z jej korzystania.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zimowego utrzymania należy min.:

  1. niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

  2. pryzmowanie zgarniętego z chodnika śniegu i lodu przy krawężnikach w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów,

  3. likwidowanie śliskości i gołoledzi poprzez stosowanie środków uszorstniających (sól, piasek), które należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania,

  4. usuwanie śniegu, sopli lodu i brył śnieżnych z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

  5. monitorowanie pokrywy śnieżnej i lodowej zalegającej na dachach, tarasach i balkonach.


W przypadku wspólnoty mieszkaniowej lub osiedla, obowiązek ten spoczywa na zarządzie.

 

Kierownik Referatu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

/-/ Małgorzata Wegner

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!