Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.09.2020
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zimowe utrzymanie ulic i chodników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zimowe utrzymanie ulic i chodników Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
27.01.2014

zimowe_utrzymanie_01_27_01_14.jpgZ uwagi na docierające do nas sygnały dotyczące niewłaściwego odśnieżania chodników informujemy, że w sprawie zimowego utrzymania ulic i chodników gmina Kowalewo Pomorskie posiada zawarte umowy:

  1. z firmą TAR s.c. Andrzej Mątowski i Rafał Tadeusz Stempski, Białkowo 30, 87-400 Golub-Dobrzyń, która w ramach umowy na świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz konserwacji zieleni na terenie miasta Kowalewo Pomorskie, w okresie zimowym prowadzi prace związane z „Akcją Zima" poprzez odśnieżanie, zgarnianie błota, posypywanie piaskiem podległych terenów z uwzględnieniem usuwania śniegu i zwalczania gołoledzi na wszystkich dojściach do oznakowanych przejść dla pieszych oraz natychmiastowego usuwania piasku po ustaniu przyczyny jego zastosowania;

  2. z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, który w ramach umowy na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie gromadzi środki uszorstniające z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi, dokonuje odśnieżania i posypywania mieszanką piasku i soli jezdni ulic oraz wyznaczonych chodników i ciągów pieszych przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Reasumując, utrzymaniem zimowym chodników i przystanków na terenie miasta zajmuje się firma TAR s.c., natomiast ulic i parkingów - ZGKiM sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskie. W celu zapewnienia właściwego stanu nawierzchni, obie firmy rozpoczynają odśnieżanie od godziny piątej rano.

Utrzymanie pozostałych terenów, położonych przy prywatnych budynkach, wspólnotach mieszkaniowych, zakładach pracy należy odpowiednio do właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości. 

Przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjęty uchwałą nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 roku, nakłada szereg obowiązków na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zimowego chodników przylegających do nieruchomości. Chodnik położony wzdłuż nieruchomości to teren służący dla ruchu pieszego, położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Do obowiązków należy m.in.:

  1. niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

  2. pryzmowanie zgarniętego z chodnika śniegu i lodu przy krawężnikach w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów,

  3. likwidowanie śliskości i gołoledzi poprzez stosowanie środków uszorstniających (sól, piasek), które należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania,

  4. usuwanie śniegu, sopli lodu i brył śnieżnych z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

  5. monitorowanie pokrywy śnieżnej i lodowej zalegającej na dachach, tarasach i balkonach.

Ponadto informujemy, iż mimo podejmowanych przez tut. Urząd interwencji, do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte przez właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości działania przy wielu nieruchomościach, m.in. wzdłuż budynku byłej "Zgody" przy ul. Strażackiej. Chodnik położony w ciągu tej ulicy, z wyłączeniem części przy Górze Zamkowej, jest w utrzymaniu osób fizycznych i prawnych. Podobna sytuacja jest na rynku miasta i przylegających do niego ulic, gdzie zdecydowana większość kamienic znajduje się w rękach prywatnych.

Zgodnie z prawem na właścicielu nieruchomości ciąży ustawowy obowiązek dbania o estetykę nieruchomości oraz o bezpieczeństwo z jej korzystania. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków w zakresie pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), burmistrz wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. W przypadku niewykonania takiej decyzji zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w którym jako środki egzekucyjne można zastosować grzywnę w celu przymuszenia lub wykonanie zastępcze.

Ponadto, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niewykonanie obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Wysokość grzywny, w myśl art. 24 Kodeksu wykroczeń, Policja może wymierzyć w wysokości od 20 do 5000 złotych.

Na gruncie obowiązujących przepisów nie ma przeszkód, aby jednocześnie ukarać sprawcę wykroczenia grzywną i nakazać mu w drodze decyzji administracyjnej doprowadzenie nieruchomości do stanu zgodnego z przepisem ustawy.

W związku z tym, iż nieodśnieżone chodniki stanowią ogromne zagrożenie dla ruchu pieszych apelujemy do właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości o wykonywanie prac związanych z odśnieżaniem od wczesnych godzin rannych, natomiast przy opadach śniegu w ciągu dnia, na bieżąco. W przypadku braku możliwości zapewnienia odśnieżania we własnym zakresie, usługę tę można zlecić firmom wykonującym w/wym. usługi na terenie miasta.

Ponadto informujemy, że w sprawach związanych z zaleganiem śniegu na chodnikach można kontaktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu tel. 56 684 15 79 wewn. 52 lub bezpośrednio z Posterunkiem Policji tel. 56 682 33 11.

 

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
/-/ Małgorzata Wegner 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!