Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2022
Z ostatniej chwili arrow WYKLUCZENIE CYFROWE

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

REKRUTACJA DO PROJEKTU "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pom." Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka   
08.07.2014
logo_wwpe_13_07_14.jpg

OGŁOSZENIE

Chcąc zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Gmina złożyła do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie".

W dniu 06.06.2014 rok Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podpisał umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-265/13-00, w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"

Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza rozpoczęcie naboru do projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie".

Projekt „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, os priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion".

Całkowita wartość Projektu : 1 847 030, 00 PLN.

Procent dofinansowania: 100%

Termin realizacji Projektu: do 31.10.2015 rok.

Główny cel projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności Gminy Kowalewo Pomorskie z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez udostępnienie szerokopasmowego Internetu, zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz odpowiednich warunków jego użytkowania i pomocy technicznej przy instalacji sprzętu w domu (150 gospodarstw domowych) . W ramach projektu nastąpi także dofinansowanie kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego w postaci wyposażenia w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach sektora publicznego podległych Wnioskodawcy, świetlicach i instytucjach, w których sprzęt będzie ogólnodostępny.

O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, pozbawieni możliwości korzystania z Internetu w miejscu zamieszkania, tj. nie posiadający komputera oraz aktywnego łącza internetowego, spełniający przynajmniej jedno z kryteriów docelowych.

 • Grupa A

Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych

 • Grupa B

Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

 • Grupa C

Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych, ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 844,45 zł)

 • Grupa D

Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym" (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1.299,00 zł).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania dokumentów rekrutacyjnych, mogą zgłaszać się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim (pokój nr 2), w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz pod numerem telefony: 56 6841130 wew. 34.

Formularze zgłoszeniowe można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub wysłać pocztą na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie z dopiskiem: „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PROJEKT POIG"

Złożone formularze zgłoszeniowe podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnej z ustaleniami Regulaminy Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Beneficjenci Ostateczni, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu, zostaną o tym powiadomieni w formie pisemnej. Pozostałe osoby spełniające kryteria zostaną wpisane na listę rezerwową projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokryte są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z dotacji z publicznych środków krajowych. 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin Rekrutacji i udziału w projekcie „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"

 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz Rekrutacyjny do projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"

 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz Zgłoszeniowy dla Instytucji Użyteczności Publicznej do Projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"

 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu - Karta Oceny Wniosku

 5. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Deklaracja Uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"

 6. Załącznik nr 5 do Regulaminu - Deklaracja Uczestnictwa Instytucji Użyteczności Publicznej w Projekcie pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"

 7. Załącznik nr 6 - umowa użyczenia

 8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie ogłoszenia rekrutacji

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!