Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.10.2021
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Konsultacje projektu GPR Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 - 2023

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Konsultacje projektu GPR Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 - 2023 Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
27.05.2016
herb_small.jpgSzanowni Państwo,

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 - 2023, a także projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego regulaminu wyłaniania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji, który stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i  Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 - 2023.

Konsultacje potrwają od 27 maja 2016 r. do dnia 27 czerwca 2016 r. W tym czasie zapraszamy do składania uwag i opinii pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście.

Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać:

  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie (na holu urzędu zostanie wystawiona urna w celu złożenia formularzy).

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1,  

87- 410 Kowalewo Pomorskie.

Uwagi i pytania prosimy kierować do p. Magdaleny Gadomskiej:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, Ref. Techniczno-Inwestycyjny i  Gospodarki Gruntami, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie, (biuro na parterze),

  • telefonicznie pod nr tel.: 56 684 10 24,

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl

Materiały tj. projekt programu rewitalizacji, projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej, dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Załaczniki: 

  1. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2020.
  2. Formularz konsultacji społecznych dotyczący projektu GPR-u.
  3. Mapy (Kowalewo Pomorskie , Chełmoniec , Mariany , Piątkowo , Srebrniki).
  4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (łącznie z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji oraz formularzem zgłoszeniowym na członka Komitetu Rewitalizacji). 
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!