Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.05.2022
Z ostatniej chwili arrow Gminny Program Rewitalizacji

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Gminny Program Rewitalizacji Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
01.05.2016

loga_gpr11_10_16.jpgGminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023

Gminny Program Rewitalizacji będzie dokumentem strategicznym oraz podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, integrującym w sposób kompleksowy dziedzinę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno - funkcjonalną, techniczną. Wyznaczy on wszystkie obszary zdegradowane, będące wynikiem przeprowadzonej diagnozy, oraz zakres działań naprawczych. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji obejmowało będzie 2 etapy:

1. Opracowanie części diagnostycznej programu wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i publikacją ich wyników. Część diagnostyczna pozwoli wyznaczyć granice obszaru zdegradowanego, na podstawie analizy kryzysowych czynników, zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych tego obszaru oraz wskazać obszary do rewitalizacji.

2. Opracowanie części programowej, której celem będzie uzyskanie opisu pożądanego stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. Zawierać ona będzie cele rewitalizacji oraz listę najważniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami, opis systemu realizacji i monitorowania wdrażania programu rewitalizacji. Następnie przeprowadzenie konsultacji społecznych i publikacja ich wyników.

Opracowany i przyjęty Gminny Program Rewitalizacji będzie podstawą dla interesariuszy rewitalizacji do ubiegania się o fundusze unijne na realizację działań społecznych i infrastrukturalnych.


Podjęte prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023:

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!