Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2022
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Czy możemy czuć się bezpiecznie w naszym powiecie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Czy możemy czuć się bezpiecznie w naszym powiecie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
09.02.2017
policja_090217_00.jpgPoczątek roku to czas podsumowywań i statystyk. Kilka dni wcześniej miniony rok 2016 oceniła Powiatowa Straż Pożarna w Golubiu Dobrzyniu. Informację o tym przedstawiliśmy już czytelnikom. Można się z nią zapoznać tutaj: http://archiwumwww.kowalewopomorskie.pl/
Teraz wyniki swojej całorocznej pracy przedstawiła Komenda Powiatowa Policji w Golubiu Dobrzyniu. Podejmowane przez funkcjonariuszy działania przyczyniły się do dalszego ograniczenia przestępczości ogólnej, w tym znacznego spadku przestępczości kryminalnej oraz kategorii przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie. Jest to kolejny rok z rzędu, w którym odnotowano spadek przestępczości w podstawowych kategoriach przestępstw. Utrzymany został również wysoki, jeden z najwyższych w województwie, poziom skuteczności wykrywczej popełnionych przestępstw.

Analiza uzyskanych efektów pozwala uznać , że w 2016 r. nastąpiła dalsza ogólna poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu golubsko- dobrzyńskiego. Pomimo wielu działań podejmowanych przez Policję oraz inne podmioty współdziałające nie udało się natomiast poprawić poziomu bezpieczeństwa i porządku w obszarze ruchu drogowego.

W zakresie zdarzeń uznawanych za najbardziej dokuczliwe społeczni nastąpił wzrost ilości zdarzeń przeciwko życiu lub zdrowiu oraz mieniu o największym ciężarze gatunkowym: rozbój - 7, uszczerbek na zdrowiu -5, bójka lub pobicie 4. Jednocześnie nastąpił spadek liczby wszczętych postępowań przygotowawczych w zakresie kradzieży cudzej rzeczy o 33 %. O 16,35 % zmalała także ilość kradzieży cudzej rzeczy klasyfikowana jako wykroczenie, gdzie w analizowanym okresie odnotowano 215 zdarzeń tego typu. Nastąpił o 50% spadek liczby wszczętych postępowań w zakresie kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia rzeczy o 25 %. Nieznacznie o 2,78 % spadła także ilość uszkodzeń rzeczy klasyfikowanych jako wykroczenie.

W 2016 r. funkcjonariusze ujawnili popełnienie 142 przestępstw gospodarczych oraz ustalili 56 osoby podejrzane. Wśród przestępstw przeważają tzw. „oszustwa internetowe", czemu niewątpliwie sprzyja coraz większa powszechność zawierania umów cywilnoprawnych za pośrednictwem internetu. Wszczęto również 6 postępowań przygotowawczych p-ko obrotowi gospodarczemu oraz 38 postępowania karno-skarbowe.

Policjanci zabezpieczyli 275,7 kg tytoniu, 50 940 szt. papierosów oraz 1500 litrów alkoholu etylowego bez polskich znaków akcyzy. Wszczęto 46 postępowania w kategorii przestępczości narkotykowej tj. o 8 postępowań więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W efekcie prowadzonych działań funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu ujawnili 184 przestępstwa narkotykowe, w tym 4 popełnione przez osoby nieletnie oraz ustalili 56 osób podejrzanych , w tym 4 nieletnich sprawców czynów karalnych. W efekcie podjętych działań zabezpieczono 2971 g. marihuany, 378,66 g. amfetaminy, 0,4 g. haszyszu, 12,33 g. mefedronu, 133 szt. ekstazy, 45 szt. konopii oraz 11 szt. LSD Nastąpił znaczący wzrost ilości zabezpieczonych narkotyków w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Funkcjonariusze przeprowadzili ogółem 2649 interwencji, (spadek o 17,34 %).

W ubiegłym roku średni czas reakcji na zgłoszenie w obszarze miejskim wyniósł- 4,26 min a w obszarze wiejskim- 6,47 mi . Czas reakcji na zdarzenie pilne (zagrożenie życia) ukształtował się na poziomie 6,12 min., a zwykłych 6.47 min. Miarą skuteczności działania służby zewnętrznej jest liczba sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu. W minionym roku funkcjonariusze służby zewnętrznej dokonali zatrzymania ogółem 146 sprawców przestępstw ( 2015 r. -141),

W 2016 r. funkcjonariusze KPP w Golubiu- Dobrzyniu ujawnili ogółem 14648 wykroczenia tj. o 1,33 % mniej aniżeli w 2015 r.

  • odnotowano wzrost liczby ujawnionych wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu- 1906 wykroczenia tj. o 2,3% więcej,
  • przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia- 397 wykroczeń tj. o 189, 78 % więcej,
  • przeciwko urządzeniom użytku publicznego- 336 wykroczeń tj. o 18,75 % więcej,
  • przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości- 424 wykroczeia tj. o 21,83 % więcej,
  • przeciwko obyczajności publicznej-175 tj. o 18,75 % więcej.

Nieznaczne spadki odnotowano w przypadku ilości ujawnionych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji- 10938 wykroczeń tj. o 5,79 % mniej oraz przeciwko mieniu- 260 wykroczeń tj. o 12,17 % mniej.

W szczególnym zainteresowaniu Policji pozostaje problematyka przemocy w rodzinie. W okresie objętym sprawozdawczością na ogólną liczbę 662 interwencji domowych w 108 przypadkach wdrożono procedurę Niebieskiej Karty (16, 31 %).

W dalszym ciągu jednym z ważniejszych problemów społecznych, będącym źródłem degradacji społecznej mieszkańców powiatu pozostaje alkoholizm. Na wysokim poziomie cały czas utrzymuje się liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia- 205, (w 2015 - 242).

W 2016 r. ustalono ogółem 21 nieletnich sprawców czynów karalnych, którzy dopuścili się popełnienia 36 czynów karalnych głównie przestępstw w kategorii 17x7 (13 sprawców, 30 czynów) oraz przestępstw narkotykowych ( 3 sprawców, 4 czyny). W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nastąpił wzrost ustalonych nieletnich sprawców czynów karalnych- o 5 % oraz popełnionych czynów karalnych klasyfikowanych jako przestępstwa- o 24,14 %.

Ujawniono również 11 nieletnich pod wpływem alkoholu. W ramach działalności na rzecz profilaktyki społecznej funkcjonariusze Policji przeprowadzili 121 spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, oraz 246 spotkania z nauczycielami i pedagogami oraz dyrektorami szkół. Wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Golubiu- Dobrzyniu skontrolowano pod kątem sprzedaży dopalaczy 22 wytypowane obiekty, w których nie ujawniono sprzedaży tego rodzaju wyrobów.

Strategicznym celem jest poprawa bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego. Niestety w 2016 r. na drogach powiatu golubsko-dobrzyńskiego odnotowano 36,84 % wzrost liczby wypadków drogowych - 26 zdarzeń tego typu ( 2015 r.- 19) , w których aż 8 osób poniosło śmierć (2015 r.-2), a 24 osoby zostały ranne ( 2015 r.- 24). Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym miało miejsce w gminie Kowalewo Pomorskie.

Funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu poddali badaniu na zawartość alkoholu 23680 osoby ( 2015 r. -22240). W podjętych czynności kontrolnych ujawniono mniejszą ilość nietrzeźwych kierujących 73 ( 2015 r.- 79). Wzrosła natomiast liczba osób kierujących po użyciu alkoholu - 83 osoby, wobec 32 w 2015 r.

W minionym roku samorząd Kowalewa Pomorskiego wsparł policję poprzez zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości oraz kamizelki odblaskowe. W 2016r. na terenie powiatu tworzona była Mapa Zagrożeń. Efekty prac przedstawiono w październiku ubiegłego roku o czym Państwa informowaliśmy:

http://archiwumwww.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8111&Itemid=16

Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim to 10 funkcjonariuszy pionu prewencyjnego w tym 4 dzielnicowych. Od 1 lutego obowiązki kierownika, po przejściu na emeryturę p. Piotra Pipczyńskiego pełni p. Grzegorz Motycki.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!