Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.05.2022
Z ostatniej chwili arrow Projekty arrow EU-geniusz w naukowym labiryncie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Projekt EU-geniusz w naukowym labiryncie w Gminie Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Monika Kozińska   
28.03.2018
eugeniuszwlabiryncie_01270318.jpgW dniu 15 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie” nr RPKP.10.01.02-04-0003/17, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany przez Powiat Toruński w partnerstwie z gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie.

eugeniuszwlabiryncie_101270318.jpg

 

Cel projektu to podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z terenu powiatu toruńskiego i gminy Kowalewo Pomorskie oraz wzmocnienie jakości tych szkół poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki metodą projektu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.

Projekt jest realizowany od 01.03.2018 r. do 30.09.2020 roku. Wartość całego projektu partnerskiego wynosi 3 203 356,05 zł (wydatki kwalifikowalne), z czego dofinansowanie wynosi 3 043 188,24 zł (95% wartości projektu). Wartość projektu dla gminy Kowalewo Pomorskie to 307 999,90 zł, z czego dofinansowanie wynosi 292 599,91 zł (95% wartości projektu).

W projekcie mogły wziąć udział szkoły osiągające niskie wyniki edukacyjne (niższe niż średnia dla województwa w 2015 lub 2016 roku). Z gminy Kowalewo Pomorskie do projektu zakwalifikowało się 5 szkół: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim.

W ramach projektu uczniowie kształcący się w w/w szkołach będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, uzupełnieniem których będą lekcje wyjazdowe. Uczniowie z najsłabszymi wynikami w nauce będą brać udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Gimnazjaliści będą korzystać z usług doradców zawodowych oraz uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami rynku pracy. Nauczyciele zaś zdobędą nowe kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach. W ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie" zostaną również doposażone pracownie przedmiotowe w szkołach. Zakres i rodzaje wsparcia w poszczególnych szkołach zostały określone na podstawie diagnoz i zaplanowane tak, aby umożliwić rozwój ucznia.

W miesiącu marcu br. została opracowana dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej do projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie" (m.in. regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w zajęciach, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).

Procedura rekrutacyjna będzie prowadzona do 15.04.2018 roku.

Decyzją dyrektorów szkół zakwalifikowanych do projektu procedura rekrutacyjna uczniów na zajęcia w w/w terminie będzie prowadzona w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim oraz Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.

Warunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie jest złożenie przez niego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu. Dokumenty rekrutacyjne zostały zamieszczone poniżej oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. Ponadto, formularze zgłoszeniowe można również pobierać w sekretariacie szkoły. Szczegółowych informacji dotyczących zajęć realizowanych w danej szkole w ramach projektu udziela dyrektor szkoły. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza. Dokumenty muszą zostać podpisane przez ucznia, a w przypadku osoby niepełnoletniej - dodatkowo przez jego rodzica/opiekuna prawnego.

W pozostałych szkołach, tj. Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach oraz Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące, zajęcia w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie" rozpoczną się w miesiącu wrześniu br. (procedura rekrutacyjna będzie prowadzona od 1.09.2018 r.).

Załączniki:

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!