Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.10.2021
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Firma GRA-MAR zmodernizuje nam PSZOK

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Firma GRA-MAR zmodernizuje nam PSZOK Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.04.2018

przok_250418_00.jpgPSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Kowalewie Pomorskim, przy ul. Brodnickiej 1 będzie modernizowany. Samorząd pozyskał na ten cel 75% dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wys. 900tys.zł.

Przetarg na prace modernizacyjne wygrała lokalna firma GRA-MAR Joanna Malinowska. O podjęcie się realizacji tego zadania ubiegały się 4 firmy.

W dniu 25 kwietnia br. dokonano podpisania umowy na wykonawstwo. Podpisując w imieniu samorządu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski pogratulował pani prezes zwycięstwa i życzył szybkiej realizacji zadania.

Po modernizacji obiekt zyska ogrodzenie i utwardzony plac wyposażony w nowe kontenery na poszczególne frakcje odpadów. Powstanie budynek biurowy, budynek edukacyjny, punkt drugiego życia produktu, waga samochodowa. W pomieszczeniu edukacyjnym prowadzone będą zajęcia mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży na temat segregacji u źródła.  W punkcie „drugiego życia produktu" mieszkańcy będą mogli pozostawiać stare i nieprzydatne, ale sprawne sprzęty elektroniczne, meble czy zabawki. Będą one mogły być wykorzystane przez innych. W punkcie napraw tchniemy nowe życie w popsuty sprzęt, aby dalej służył innym. Powstanie Ekoskład, gdzie będzie można bezpiecznie przechować zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, leki i chemikalia.

Podnosząc standardy naszego PSZOK-u chcemy zwiększyć odzysk odpadów selektywnych  i wpłynąć na zmianę zachowań i postaw społecznych.  Samorząd gminy osiąga wszystkie narzucone nam przez ustawę poziomy odzyskiwania odpadów selektywnych z ogólnej masy odpadów komunalnych. Zależy nam, aby odstawiana na wysypisko masa śmieciowa była naj najbardziej wyselekcjonowana. Aby szkło, plastik, papier, odpady organiczne czy popiół były ponownie wykorzystane. Aby nie trafiały przez komin do atmosfery (plastik, papier, lakierowane drewno) czy nie zaśmiecały nam rowów. Będzie to miało pozytywny wpływ na ograniczenie zmian klimatu- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Posiadanie PSZOK-u jest ustawowym obowiązkiem każdego samorządu. Kowalewski PSZOK zlokalizowany jest na terenie spółki ZGKiM przy ul. Brodnicka 1. Jest to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ustawie wskazano dwa warunki, jakie spełniać musi PSZOK:

1) zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
2) zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Szczegółowy sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego.

przok_250418_01.jpg
 przok_250418_02.jpg
 przok_250418_03.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!