WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU STRZELNICY
Wpisał: Anna Panak   
14.10.2014

tarcza_000_14_10_14.jpgI. Obiekt strzelnicy o charakterze sportowo-rekreacyjnym z dopuszczeniem broni typu KBKS (zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym) położony w miejscowości Kiełpiny stanowi własnośc Gminy Kowalewo Pomorskie. 

II. Strzelnica dostępna jest w ciągu całego roku. Udostępniający zastrzega sobie jednak prawo do wyłączenia obiektu z użytkowania w razie niesprzyjających warunków pogodowych.

III. Udostępnienie obiektu następuje na pisemny wniosek złożony z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. We wniosku należy określić cel, termin i godziny korzystania ze strzelnicy.

Osoba składająca wniosek musi posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia strzelania stosownie do rodzaju broni.

Wniosek należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom.

 

IV. W przypadku wynajęcia obiektu, w celu przeprowadzenia całodniowych zajęć lub zawodów udostępnieniu podlega również kontener sanitarny.

Wówczas do osoby zainteresowanej wynajęciem, należy zabezpieczenie odpowiedniego agregatu prądotwórczego umożliwiającego użytkowanie urządzeń sanitarnych znajdujących się w kontenerze.

V. Bez względu na czas trwania wynajęcia strzelnicy wynajmujący zobowiązany jest do:

  • zabezpieczenia właściwej opieki medycznej
  • zapewnienia osoby prowadzącej strzelenie, posiadające stosowne uprawnienia i zezwolenia,
  • zapewnienia we własnym zakresie broni i amunicji,
  • zachowania wszelkich warunków bezpieczeństwa uczestników.

VI. Osoby korzystające z kompleksu strzelnicy odpowiedzialne są za zniszczenia wyposażenia obiektu w wysokości 100 % wartości wyposażenia.

VII. Osoby, które korzystają z obiektu strzelnicy zobowiązane są do wywozu wszelkich nieczystości stałych (tj. wszelkiego rodzaju śmieci).

VIII. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku pełną odpowiedzialność ponosi prowadzący strzelanie lub trening strzelecki.

IX. Każdorazowo osoba wskazana przez Burmistrza Miasta jako osoba nadzorująca, tj. sołtys wsi Kiełpiny - Pan Wiesław Kraśniewski, dokona otwarcia i zamknięcia obiektu strzelnicy.

X. Do zadania osoby nadzorującej obiekt strzelnicy należy prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy. W rejestrze tym zamieszczane są następujące dane:

a/ imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b/ numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c/ oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy, warunkami korzystania z obiektu oraz przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

XI. Integralną część niniejszych Warunków Korzystania z Obiektu Strzelnicy stanowi Regulamin Strzelnicy.

Przyjąłem do realizacji
Sołtys wsi Kiełpiny
/-/ Wiesław Kraśniewski

Zatwierdzam
Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Grabowski