Wyłoniono Wykonawcę robót dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego..."
Wpisał: Magdalena Gadomska   
19.04.2018

wyloniono_wykonawce_190418_000.jpgRealizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5", zgodnie Umową z dnia 21 lipca 2017 roku na dofinansowanie projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,

Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020- coraz bliżej.

wyloniono_wykonawce_190418_011.jpg

 

Celem głównym projektu jest zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Kowalewo Pomorskie, który zostanie osiągnięty poprzez jego kompleksową modernizację.

W chwili obecnej rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na roboty budowlane (termomodernizacyjne). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. GRA-MAR Joanna Malinowska z Kowalewa Pomorskiego, z którą w dniu 11 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania. Zgodnie z umową Wykonawca wykona przedmiot umowy, w terminie do 31 lipca 2018 r.

Nad należytym przebiegiem prac czuwać będzie inspektor nadzoru, wyłoniony przez Gminę Kowalewo Pomorskie na podstawie przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego - firma PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski z Torunia.

wyloniono_wykonawce_190418_01.jpg
 wyloniono_wykonawce_190418_02.jpg
 wyloniono_wykonawce_190418_03.jpg
 wyloniono_wykonawce_190418_04.jpg